ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.5 MB 9465
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.45 MB 9461
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 516.86 KB 9469
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.21 MB 9464
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 434.47 KB 9469
ปฏิทินงานวิชาการ 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 18.21 KB 9478
เอกสารเผยแพร่ผลงานตามโครงการโรงเรียนสุจริต 9515
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR61) 9505
แบบฟอร์มID-Plan_ปีการศึกษา2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 20.09 KB 9545
แบบสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 157 KB 9558
ใบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.5 MB 9561
รายชื่อนักเรียน ปี 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 171.59 KB 9613