ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.5 MB 48
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.45 MB 47
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 516.86 KB 48
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.21 MB 48
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 434.47 KB 51
ปฏิทินงานวิชาการ 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 18.21 KB 60
เอกสารเผยแพร่ผลงานตามโครงการโรงเรียนสุจริต 100
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR61) 89
แบบฟอร์มID-Plan_ปีการศึกษา2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 20.09 KB 130
แบบสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 157 KB 143
ใบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.5 MB 147
รายชื่อนักเรียน ปี 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 171.59 KB 196