คณะผู้บริหาร

นายไพศาล พิลารักษ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายณุป์ เฉียบแหลม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0957597579
อีเมล์ : 1234panupan@gmail.com