ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคมได้รางวัลที่ 4 (ชมเชยอันดับ 1) รางวัล 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมต้านทุจริต
เวทีระดับภูมิภาค...ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
# กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การนำเสนอผลงาน และ
การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้  ภายใต้โครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)# 15-17 ก.ย.63
มีการนำเนอผลงาน
1.บริษัทสร้างการดี
2.Best Practice ครู/และผู้รับผิดชอบโครงการ
3.Best Practice ผู้บริหาร
4.Best Practice ศึกษานิเทศก์
5.นวัตกรรม 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมต้านทุจริต
.............
เวทีนี้...โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม ตัวแทน สพม.21
หนองคาย ได้นำเสนอผลงาน 1 นวัตกรรม 1 โรงเรียนต้านทุจริตโดยใช้กลักสูตรต้านทุจริต ได้นำเสนอผลงาน
#โดย ครูสมัคร  _นำสงค์ #
ชื่อผลงาน
#การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะสุจริต5ประการ
#ด้วยรูปแบบPODCCA
โดยมีผูนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้ง สพม.สพป.
จำนวน 31 ผลงาน
............
พิธีปิด...มอบรางวัลอันดับ 1-5 ทุกกิจกรรม
ในการนี้...โรงเรียนโคกคอนวิทยาคมได้รางวัลที่ 4
(ชมเชยอันดับ 1) รางวัล 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมต้านทุจริต
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 2563,13:43   อ่าน 16 ครั้ง