ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ชื่นชมยินดีรางวัลแห่งความมุ่งมั่นตั้งใจ
นายไพศาล พิลารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รับมอบเกียรติบัตร  การนำเสนอผลงาน 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมด้วยคุณครูสมัคร นำสงค์ ได้รับการคัดเลือกผลงานประเภทครูผู้สอนระดับดีเด่น "การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้านอาชีพ สู่ความเป็นเลิศ โดยใช้หลักสูตรอาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ" และ  นายบดินทร์ พรมเทพ นักเรียนชั้น ม.6 ได้รับการคัดเลือกผลงานประเภทนักเรียนดีเด่น การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทางระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียน ให้สอดคล้องกับทักษะศตวรรษที่ 21 "ลีลาอาชีพคีตศิลป์และขนมเพื่ออาชีพ"  เข้ารับโล่รางวัล จากนายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21
โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 2563,14:46   อ่าน 42 ครั้ง