ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

                   โรงเรียนได้เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ. 2519  ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนบ้านโคกคอนซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาให้อาคารเรียนเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว  และโรงเรียนท่าบ่อให้ความอนุเคราะห์ด้านครุภัณฑ์ต่างๆ  เช่น  โต๊ะ  เก้าอี้  กระดานดำ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  เปิดเรียนครั้งแรกมีนักเรียนจำนวน  31  คน  เป็นนักเรียนชาย  21  คน  และนักเรียนหญิง  10  คน  มีครูจำนวน  2  คน  คือ  นายประพันธ์  บุรมรา  ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนท่าบ่อ  มาทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม  และนายเฉลียว  นันทโพธิเดช  มาช่วยราชการ  ปลายปี  2519  กรมสามัญศึกษาได้ส่งข้าราชการครูมาปฏิบัติราชการ  2  คน   คือ นางสะอาด  นาคเสน  และนางสาวอุไรวรรณ  ยะงาม              ส่วนนายเฉลียว นันทโพธิเดช ได้ขอไปปฏิบัติราชการที่ต้นสังกัดเดิม ปีเดียวกันได้จัดสรรอัตราครูจ้างประจำ      1 อัตรา


ปีงบประมาณ  2521  โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณดังนี้
   1. อาคารเรียนชั่วคราว  แบบ  ช  104  จำนวน  1  หลัง
   2. บ้านพักครู  จำนวน  1  หลัง
   3. ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนแบบ   8  ที่  จำนวน  1   หลัง  (ปัจจุบันรื้อแล้ว)

ปีงบประมาณ  2522  ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  106  ต.  จำนวน  1  หลัง


ปีงบประมาณ  2525  ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้างบ้านพักครู  จำนวน  1  หลัง  มีเงินเหลือจ่าย
ก่อสร้างสนามบาสเกตบอลชั่วคราว  จำนวน  1  สนาม

ปีงบประมาณ  2527  โรงเรียนเข้าโครงการปรับปรุงโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก (คปล.) ได้รับการจัดสรร      งบประมาณ คือ
   1.  ถังเก็บน้ำฝน  คสล.  แบบ   ฝ.  33  จำนวน  3  หน่วย
   2.  ต่อเติมใต้ถุนอาคารเรียนแบบ  106  ต.  3   ห้องเรียน
   3.  สร้างสนามฟุตบอล   1   สนาม

ปีงบประมาณ  2528  ได้รับจัดสรรงบประมาณ  ดังนี้
   1.  ก่อสร้างโรงฝึกงานแบบมาตรฐาน   102/27  จำนวน  1  หลัง
   2.  ก่อสร้างหอถังประปาขนาดเล็กพร้อมเดินท่อ  1  หน่วย
   3.  ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม  1  หลัง

ปีงบประมาณ  2530  ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู  จำนวน  1  หลัง

ปีงบประมาณ  2531  เข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา (ค.อมต.สศ.)

ปีงบประมาณ  2532  ก่อสร้างโรงจอดยวดยาน โดยรื้อโรงเรียนอาคารเรียนชั่วคราวที่สภาตำบลก่อสร้าง
                             ให้มาจัดสร้าง  จัดทำศาลาเอนกประสงค์และเรือนเพาะชำโดยเงินอุดหนุนจัดทำ
                             พุทธสถานโดยเงินบริจาค
ปีงบประมาณ  2532  เข้าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม(มพชส.)

ปีงบประมาณ  2533  ได้รับจัดสรรงบประมาณขุดลอกสระ  1  แห่ง

ปีงบประมาณ  2534  ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมแบบ  6  ที่  1  หลัง

ปีงบประมาณ  2535  เข้าโครงการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม

   1.  ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างสนามบาตรเกตบอล  1  สนาม
   2.  สร้างโรงจอดยวดยานหลังที่  2  ด้วยเงินบริจาค
   3.  สร้างโรงเรือนโคขุน  เลี้ยงกบ  บ่อเลี้ยงปลา  เพิ่มเติมเรือนเพาะชำ ด้วยเงินบริจาค


ปีงบประมาณ  2536  ได้รับจัดสรรงบประมาณ  ดังนี้
   1.  ค่าก่อสร้างอาคารบ้านพักนักเรียนแบบ  8  คน  จำนวน  4   หลัง
   2.  ค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  108ล/30  จำนวน  1 หลัง
   3.  ได้รับจัดสรรครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รถบรรทุก  ขนาด   1  ตัน(ดีเซล) พร้อมหลังคาอะลูมิเนียมจำนวน  1  หลัง

ปีงบประมาณ  2537  ได้รับจัดสรรงบประมาณ  ดังนี้

   1.  ค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  108ล/30  จำนวน  1  หลัง
   2.  ค่าก่อสร้างสนามบาสเกตบอล  จำนวน  1  หลัง
   3.  จัดทำถนนคอนกรีตจากหน้าประตูโรงเรียนเข้าสู่อาคารเรียน  ยาว  220  เมตร
   4.  ถังเก็บน้ำฝน ฝ33  จำนวน  2  ชุด
   5.  โทรทัศน์สีขนาด  20  นิ้ว  จำนวน  4  เครื่อง
   6.  เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยขนาด  18  นิ้ว  จำนวน  2  เครื่อง
   7.  กล้องถ่ายวีดีโอ  จำนวน  1  เครื่อง
   8.  ครุภัณฑ์ประกอบห้องวิทยาศาสตร์  จำนวน  6  รายการ
   9.  ดนตรีสากล  จำนวน  1  ชุด


ปีงบประมาณ  2538  ได้รับจัดสรรงบประมาณ  ดังนี้
   1.  รถจักรยานยนต์  ขนาด  90  ซีซี  จำนวน  1  คัน
   2.  ถังเก็บน้ำฝนไฟเบอร์กลาส  จำนวน  3  ถัง
   3.  ครุภัณฑ์ประกอบห้องวิทยาศาสตร์  จำนวน  14  รายการ
   4.  ครุภัณฑ์วิชาชีววิทยา  จำนวน  14  รายการ
   5.  ครุภัณฑ์วิชาฟิสิกส์    จำนวน  19  รายการ
   6.  ครุภัณฑ์วิชาเคมี  จำนวน  7  รายการ

ปีงบประมาณ  2539 ได้รับจัดสรรงบประมาณ  ดังนี้
   1.  อาคารหอประชุมโรงอาหาร  แบบ  100/27  จำนวน  1  หลัง
   2.  วิทยุโทรทัศน์  จำนวน  1  เครื่อง


ปีงบประมาณ  2540  ได้รับจัดสรรงบประมาณ  ดังนี้
   1.  อาคารเรียนแบบ  216ล(ปรับปรุง 29)  จำนวน  1  หลัง
   2.  จานรับดาวเทียมจากกรมสามัญศึกษา  1  ชุด  พร้อมทีวี  12  เครื่อง
   3.  เครื่องคอมพิวเตอร์  11  ชุด


ปีงบประมาณ  2543  ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์  จำนวน  1  สนาม

ปีงบประมาณ  2550  ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์  จำนวน  1  สนาม

ปีงบประมาณ  2552  ได้รับจัดสรรห้องปฏิบัติการ  จำนวน  2  ห้อง(ภาษาไทย 1 ห้อง และห้องคณิตศาสตร์ 1  ห้อง)
ปีงบประมาณ  2553  ได้รับจัดสรรคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

   1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับเซิร์ฟเวอร์                   จำนวน           1  เครื่อง
   2.  เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับครู                           จำนวน           2  เครื่อง
   3.  เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นในห้องสมุด จำนวน           2  เครื่อง
   4.  เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน                     จำนวน           20  เครื่อง
   5.  โต๊ะคอมพิวเตอร์  สำหรับครู                           จำนวน           1  ตัว
   6.  โต๊ะคอมพิวเตอร์  สำหรับนักเรียน                     จำนวน           20  ตัว
   7.  เก้าอี้สำหรับครู                                         จำนวน           1  ตัว
   8.  เก้าอี้สำหรับนักเรียน                                   จำนวน           40  ตัว
   9.  เครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพ          จำนวน           1  ชุด

ปีงบประมาณ  2554  ได้รับจัดสรรงบประมาณดังต่อไปนี้
   1.  ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จำนวน 10 รายการ
   2.  ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติทางวิชาการ          จำนวน           1 ห้อง
   3.  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 108 ล                 จำนวน           1 หลัง


ปีงบประมาณ  2555  ได้รับบริจาคอาคารโรงอาหาร                                       จำนวน          1  หลัง

ปีงบประมาณ  2560  ได้รับจัดสรรงบประมาณดังต่อไปนี้   

   1.  ได้รับงบประมาณปรับปรุงบ้านพักครู 204/27        จำนวน  200,000 บาท
   2.  ได้รับงบประมาณปรับปรุงบ้านพักครูแบบกรมสามัญ  จำนวน  200,000 บาท
   3.  ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง                           จำนวน           4 ห้อง

ปีงบประมาณ  2562  ได้รับจัดสรรงบประมาณดังต่อไปนี้   
   1.  ได้รับงบประมาณปรับปรุงบ้านพักครู                   จำนวน  192,000 บาท
   2.  ได้งบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 108ล/304       จำนวน    38,000 บาท