เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
มารช์  โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม               
 คำร้อง –ทำนอง  นายสมภาร  ร่มโพธิ์ทอง

                เราโคกคอนวิทยาคม                           แหล่งอุดมด้วยงานการศึกษา

ลูกโคกคอนชาญเชี่ยวเชิงวิชา                           กิจกรรมนำหน้าในหนองคาย

                ลูกแดง-ดำ  ขำคมสมนาม                 ทั่วเขตคามมีชื่อลือไกล

เรื่องกีฬากล้าแกร่งเกรียงไกร                            ไม่กลัวใครในเชิงพัฒนา

                เรียนดี  มีวินัย                                      มีน้ำใจเป็นนักกีฬา

พวกเราขยันอดทนฟันฝ่า                                   เพื่อหาวิชาประดับชีวี

                ลูกโคกคอนสายเลือดแดงดำ             สิ่งเราทำมีแต่กรรมดี

วิริเยนฺ  ทุกฺขมจฺ  เจติ                                           เป็นคติของเราชาวโคกคอน