กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวศันสนีย์ แซงบุญเรือง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางประภาพร แคพล่า
ครู คศ.3

นายกุญชร นำสงค์
ครู คศ.3