ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวศันสนีย์ แซงบุญเรือง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางประภาพร แคพล่า
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายกุญชร นำสงค์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2