พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ  ( Mission)                  

 

1. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา
2. ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
3. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และดำรงซึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นไทย
4. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียน
5. จัดกิจกรรมโครงการตามพระราชดำริงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
6. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสร้างภาคีเครือข่าย

 
 

เป้าประสงค์  (Goal)                     

 

     ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนา เต็มตามศักยภาพ ทั้งด้านคุณธรรม วิชาการ มีความเป็นไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข