กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายศักดา ส่องศิริ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสุพรรณี ดีเลิศ
ครู คศ.3