ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายชิษณุพงศ์ อัมรารัมย์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสมัคร นำสงค์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวภัคณภัทร นมัสโก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางนิตยา ปานมีศรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2