กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายชิษณุพงศ์ อัมรารัมย์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสมัคร นำสงค์
ครู คศ.3

นายอังศุธร
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0857432676
อีเมล์ : aungsutornmuenroj@gmail.com