ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายไพศาล พิลารักษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกคอนวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายณุป์ เฉียบแหลม
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกคอนวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 ตุลาคม 2563
เบอร์โทรศัพท์ : 0957597579