ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายไพศาล พิลารักษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกคอนวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :