ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ความหมายตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน

ต้นไม้ล้อมรอบด้วยเปลวเพลิงภายใต้ดวงอาทิตย์

ใต้ต้นไม้มีวัตถุโบราณรองรับด้วยดอกไม้
 

หมายถึง  ความมุ่งมั่นที่จะรักษาไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น  การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  พร้อมกับความรุ่งโรจน์ทางการศึกษาของโรงเรียนในอนาคต

                                               

อุดมการณ์ของโรงเรียน

“แดง – ดำขำคมสมนาม                    กิจกรรมระบือลือกระฉ่อน

บึกบึนยืนสู้เราโคกคอน                     หนาวร้อนอุปสรรคไม่หนักใจ”

 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน

ชื่อภาษาอังกฤษ                   KHOKKHON   WITTAYKOM   SCHOOL

อักษรย่อ                                ค.ว.ค.

คำขวัญ                                  เรียนดี  มีวินัย  มีน้ำใจเป็นนักกีฬา

คติพจน์                                 วิริเยนฺ  ทุกฺขมจฺ  เจติ  (บุคคลล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร)

ปรัชญา                                  การศึกษาพัฒนาคน  ประชาชนพัฒนาชาติ 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน        ต้นเต็ง

ดอกไม้ประจำโรงเรียน      ดอกลีลาวดี

พืชศึกษาของโรงเรียน       ต้นส่องฟ้า