วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์   (Vision)  
          ภายในปี  2565  โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม จัดการศึกษาที่มีคุณภาพก้าวล้ำเทคโนโลยี มีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชดำริ มีจิตสาธารณะ โดยชุมชนมีส่วนร่วม
 
 
ปรัชญา  (Philosophy
การศึกษาพัฒนาคน ประชาชนพัฒชาติ
 

อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนโคกคอนวิทยาค

 
อัตลักษณ์โรงเรียน
“อดทน  เพียร  พยายาม”
 

อดทน   หมายถึง    ไม่ท้อถอย ,บึกบึน ,หนักแน่น ,อดทนอดกลั้น

เพียร   หมายถึง  ความบากบั่น,ความพากเพียร

พยายาม  หมายถึง ตั้งมั่น,ตั้งใจ,มานะ.บากบั่น,พยายามจนกว่าจะสำเร็จ

 

 เอกลักษณ์ของโรงเรียน

“งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและสืบสานดนตรีพื้นบ้านวงโปงลาง 

 

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  หมายถึง  งานสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรัพยากรชีวภาพ  และกายภาพ โดยมีการสัมผัส การเรียนรู้ การสร้างและปลูกฝังคุณธรรม การเสริมสร้างปัญญาและภูมิปัญญาให้กับนักเรียนโรงเรียนโคกคอนวิทยาคมโดยปฏิบัติติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง   และมีพืชศึกษาประจำโรงเรียน   คือ  ต้นส่องฟ้า
สืบสาน  หมายถึง  ปฏิบัติติดต่อกันมา,ถ่ายทอดติดต่อกันมา 
ดนตรีพื้นบ้านวงโปงลาง  หมายถึง  ศิลปะการแสดงดนตรีพื้นบ้านอีสานของไทย  ถ่ายทอดติดต่อกันมา  และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ให้เป็นสมบัติอยู่คู่กับชาวอีสานตลอดไป   ด้วยวงโปงลางโรงเรียนโคกคอนวิทยาคม