ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.5 MB 48605
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.45 MB 48592
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 516.86 KB 48260
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.21 MB 48596
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 434.47 KB 48537
ปฏิทินงานวิชาการ 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 18.21 KB 48377
>เอกสารเผยแพร่ผลงานตามโครงการโรงเรียนสุจริต 48305
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR61) 48496
แบบฟอร์มID-Plan_ปีการศึกษา2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 20.09 KB 48202
แบบสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 157 KB 48219
ใบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.5 MB 48361
รายชื่อนักเรียน ปี 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 171.59 KB 48342