ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.5 MB 48607
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.45 MB 48594
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 516.86 KB 48272
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.21 MB 48598
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 434.47 KB 48549
ปฏิทินงานวิชาการ 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 18.21 KB 48389
>เอกสารเผยแพร่ผลงานตามโครงการโรงเรียนสุจริต 48317
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR61) 48498
แบบฟอร์มID-Plan_ปีการศึกษา2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 20.09 KB 48204
แบบสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 157 KB 48221
ใบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.5 MB 48374
รายชื่อนักเรียน ปี 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 171.59 KB 48354