กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวรำไพ นันทะ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายพัญจน์ชิต สุทธิ์สาวก์
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0898411414
อีเมล์ : panchit2560@gmail.com