ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวรำไพ นันทะ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายพัญจน์ชิต สุทธิ์สาวก์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวกชภัส ศรีต้นวงค์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1