ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวกรรณิกา บุตรชาติ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางเบญจพร ทองแถม
ครู คศ.3

นางสาวนัฐกาญจน์ พลสรรค์
ครู คศ.3

นางสาวภัคณภัทร นมัสโก
ครู คศ.3

นางอธิชา ขันทะผล
ครู คศ.2

นางสาวกวิสรา พันทุมมา
ครู คศ.1

วชิรวิทย์ เวณุโกเศศ
ครู คศ.1