กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวกรรณิกา บุตรชาติ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางเบญจพร ทองแถม
ครู คศ.3

นางสาวนัฐกาญจน์ พลสรรค์
ครู คศ.3

นางสาวภัคณภัทร นมัสโก
ครู คศ.3

นางอธิชา ขันทะผล
ครู คศ.2

นางสาวกวิสรา พันทุมมา
ครู คศ.1

นางสาวชัชชญา ราชไมตรี
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : chatchaya1814@gmail.com