ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางอธิชา ขันทะผล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางเบญจพร ทองแถม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวนัฐกาญจน์ พลสรรค์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวกรรณิกา บุตรชาติ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวกวิสรา พันทุมมา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

วชิรวิทย์ เวณุโกเศศ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1