ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายคมกฤษ สังข์วงศ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ประยูร แสงดี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2