ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางนิศากร บุญญานาม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายโชคชัย ศรีวิโรจน์วงศ์
ครู คศ.3