ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
(อ่าน 13) 06 ก.ค. 63
วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 โรงเรียนโคกคอนวิทยาคมจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับท (อ่าน 18) 01 ก.ค. 63
(อ่าน 29) 24 มิ.ย. 63
(อ่าน 36) 20 มิ.ย. 63
มอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 ม.4 (อ่าน 45) 15 มิ.ย. 63
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (อ่าน 49) 12 มิ.ย. 63
อบรมเชิงปฎิบัติการการรูปแบบห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom (อ่าน 54) 09 มิ.ย. 63
วันมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 ม.4 (อ่าน 46) 09 มิ.ย. 63
ส่งกำลังใจคุณครูมอบให้คุณหมอและพยาบาล รพ.สต. ตำบลโคกคอน ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนโคกคอนวิทยาคมส่งม (อ่าน 118) 30 มี.ค. 63
อุปกรณ์ป้องกัน FACE SHIELD FOR YOU (อ่าน 136) 29 มี.ค. 63
การติดตาม ตรวจสอบ ผลกาประเมินผลการจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น.) (อ่าน 140) 25 มี.ค. 63
โครงการจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ (อ่าน 146) 25 มี.ค. 63
อบต.หนองคายมอบเงินสนับสนุนโครงการ R to U (อ่าน 177) 30 ม.ค. 63
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. โรงเรียนโคกคอนวิทยาม (อ่าน 212) 26 ธ.ค. 62
กีฬาสหวิทยาเขตท่าบ่อ (อ่าน 248) 03 ธ.ค. 62
ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขตท่าบ่อ ณ โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม (อ่าน 243) 28 พ.ย. 62
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับสพม.21 (อ่าน 326) 04 พ.ย. 62
นักเรียนสมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. รับมอบสิ่งของพระราชทาน ณ หอประชุมอำเภอท่าบ่อครับ (อ่าน 321) 21 ต.ค. 62
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ​ ผลงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกย่องเชิดชูเกียรติ (อ่าน 300) 01 ต.ค. 62
ผอ.ไพศาล​ พิลารักษ์​ และคณะ​ร่วมงานมุทิตาจิตงานเกษียณอายุราชการ​ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 308) 26 ก.ย. 62
ปะชุมเชิงปฏิบัติการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา​ ประจำปี​ 2562​ ในวันที่​ 26​ ก.ย. (อ่าน 359) 26 ก.ย. 62
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ประจำ (อ่าน 332) 18 ก.ย. 62
นิทรรศการมั่นคง มี่งคั่ง ยี่งยืน...2562 (อ่าน 249) 17 ก.ย. 62
สรุปผลงานจังหวัดหนองคาย ปี 2562 (อ่าน 254) 17 ก.ย. 62
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคมจัดกิจกรรมตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ติว RToU)นักเรียนชั้น ม.3 ม. (อ่าน 278) 14 ก.ย. 62
ประชุมปฏิบัติการ การพัฒนาการวัดและประเมินผลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระ (อ่าน 244) 13 ก.ย. 62
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคมได้รับรางวันชนะเลิศอันดับ1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานและการประกวดแข่ง (อ่าน 240) 10 ก.ย. 62
ธนาคารออมสินส่งเสริมการออมให้กับนักเรียนโรงเรียนโคกคอนวิทยาคม (อ่าน 319) 06 ก.ย. 62
การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 (อ่าน 294) 06 ก.ย. 62
การน้อมนำ พระราโชบายด้านการศึกษา ของในหลวง ร.10 สู่การปฏิบัติ (อ่าน 326) 23 ส.ค. 62
บริจาคโลหิต (อ่าน 304) 25 ก.ค. 62
กอ.รมน.จังหวัดหนองคาย จัดกืจกรรม (อ่าน 351) 25 ก.ค. 62
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน (อ่าน 316) 11 ก.ค. 62