ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : เด็กช่างสร้างตัว https://youtu.be/A764rSZTMxM
ชื่อนักเรียน : เด็กช่างโคกคอนวิทยาคม https://youtu.be/A764rSZTMxM
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2563,22:02   อ่าน 52 ครั้ง
ชื่อผลงาน : บริษัทสร้างการดีโรงเรียนโคกคอนวิทยาคม ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต)
ชื่อนักเรียน : คณะกรรมการบริษัทสร้างการดี สาขาโรงเรียนโคกคอนวิทยาคม
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2562,11:49   อ่าน 232 ครั้ง