ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมบริษัทสร้างการดี
ชื่ออาจารย์ : นางนิศากร บุญญานาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2562,16:07  อ่าน 162 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาคุณลักษณะโรงเรียนสุจริตด้วย SCALE Model
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศันสนีย์ แซงบุญเรือง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2562,15:32  อ่าน 197 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาคุณลักษณะ 5 ประการของโครงการโรงเรียนสุจริตด้วยงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ชื่ออาจารย์ : นางเบญจพร ทองแถม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2562,15:28  อ่าน 162 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาคุณลักษณะ 5 ประการของโครงการโรงเรียนสุจริตด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ“Mini – Project”
ชื่ออาจารย์ : นายโชคชัย ศรีวิโรจน์วงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2562,15:23  อ่าน 162 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การส่งเสริมการทำโครงงานจรวดขวดน้ำเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ชื่ออาจารย์ : วชิรวิทย์ เวณุโกเศศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2562,15:10  อ่าน 155 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การเสริมสร้างความสุจริตด้วยการพิชิตข้อสอบออนไลน์
ชื่ออาจารย์ : นางนิตยา ปานมีศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2562,15:06  อ่าน 113 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้านอาชีพสู่ความเป็นเลิศ โดยใช้หลักสูตรอาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ
ชื่ออาจารย์ : นางสมัคร นำสงค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2562,14:59  อ่าน 112 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องปริมาณสารสัมพันธ์ รายวิชาเคมีเพิ่มเติม 2 รหัสวิชา ว32222 โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยและนิรนัย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
ชื่ออาจารย์ : นางอธิชา ขันทะผล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2561,13:58  อ่าน 274 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง หลักการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง๒๓๑๐๒ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม
ชื่ออาจารย์ : นางนิตยา ปานมีศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 2561,23:12  อ่าน 842 ครั้ง
รายละเอียด..