ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาคุณลักษณะโรงเรียนสุจริตด้วย SCALE Model
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศันสนีย์ แซงบุญเรือง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2562,15:32  อ่าน 891 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาคุณลักษณะ 5 ประการของโครงการโรงเรียนสุจริตด้วยงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ชื่ออาจารย์ : นางเบญจพร ทองแถม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2562,15:28  อ่าน 627 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้านอาชีพสู่ความเป็นเลิศ โดยใช้หลักสูตรอาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ
ชื่ออาจารย์ : นางสมัคร นำสงค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2562,14:59  อ่าน 520 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องปริมาณสารสัมพันธ์ รายวิชาเคมีเพิ่มเติม 2 รหัสวิชา ว32222 โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยและนิรนัย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
ชื่ออาจารย์ : นางอธิชา ขันทะผล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2561,13:58  อ่าน 631 ครั้ง
รายละเอียด..